Logo
Wave
Wave
Path

Zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov ako aj ich bezpečnosť je našou prioritou. Dovoľte nám, aby sme Vás informovali ohľadne spracovania a zabezpečenia Vašich osobných údajov.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ webovej stránky. Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom našej webovej stránky je:

GreatFirm s.r.o.

IČO: 54361800

Sídlo: Pentelská ulica 27/15, Trhová Hradská 930 13

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50788/T


2. Ako nás viete kontaktovať?

Vaše pripomienky, otázky a žiadosti čakáme na:

Tel.: +421 915115831

E-mail: infosidlosk@gmail.com


3. Spracúvame nasledovné osobné údaje:

Pridanie služby

Za účelom, aby sme mohli pridať vami poskytované služby do našej ponuky, je potrebné, aby ste nám za týmto účelom poskytli určité základné údaje, ako napr.: názov podnikateľského subjektu, sídlo, kontaktné údaje. Medzi takto poskytnutými údajmi sa môžu vyskytnúť aj údaje osobného charakteru, ako napr.: meno a priezvisko, e-mailová adresa a pod. Takto poskytnuté údaje sú však potrebné pre splnenie Vašej požiadavky o pridanie služby do ponuky a zároveň budú za týmto účelom aj zverejnené. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, za účelom plnenia zmluvy, t.j. osobitný súhlas nie je potrebný. Vaše osobné údaje spracúvame do podania žiadosti o vyradenie z našej databázy.

Pridanie obce

Za účelom, aby sme mohli Vašu obec pridať do našej databázy, je potrebné, aby ste nám za týmto účelom poskytli určité základné údaje. Medzi takto poskytnutými údajmi sa môžu vyskytnúť aj údaje osobného charakteru, ako napr.: meno a priezvisko, e-mailová adresa a pod. Takto poskytnuté údaje sú však potrebné pre splnenie Vašej požiadavky o pridanie obce do databázy a zároveň budú za týmto účelom aj zverejnené. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, za účelom plnenia zmluvy alebo na základe zákona, t.j. osobitný súhlas nie je potrebný. Vaše osobné údaje spracúvame do podania žiadosti o vyradenie z našej databázy.

Kontakný formulár

V prípade ak máte na nás otázku, môžete za týmto účelom použiť náš kontaktný formulár. Za účelom riadneho a efektívneho vybavenia Vašej otázky alebo podnetu však potrebujeme spracúvať aj osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko a e-mailová adresa. Vaše údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje spracúvame do vybavenia Vašej žiadosti.


4. Ako nám môžete dať súhlas?

V určitých, vyššie uvedených prípadoch potrebujeme Váš súhlas na to, aby sme mohli spracovávať Vaše osobné údaje. Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať začiarknutím príslušných okienok – checkboxu.


5. Akým spôsobom môžete Váš súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 • nám kedykoľvek môžete zaslať oznámenie na e-mail: infosidlosk@gmail.com

6. Kam sa môžete obrátiť v prípade nespokojnosti?

Vaša spokojnosť je našim cieľom. Z toho dôvodu sa v každom prípade snažíme vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám. Ak však nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, napíšte nám email na adresu: infosidlosk@gmail.com

Ďalej máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to najmä v prípade ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

7. V akej forme spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

8. Sociálne médiá

Naša webová stránka môže obsahovať funkcie sociálnych médií ako napr. tlačidlo „Like“ alebo tlačidlo „Share on Facebook“. Prevádzkovateľ môže dostávať komentáre alebo odkazy, ktoré používateľ zdieľal na webových stránkach Prevádzkovateľa na Facebooku. Prevádzkovateľ môže okrem toho získavať údaje uvedené vo verejnom profile používateľa na Facebooku a všetky informácie, ktoré používateľ siete Facebook zdieľa pomocou služieb Prevádzkovateľa. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia politikou ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá tieto funkcie poskytuje, ako je napr. https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://policies.google.com/privacy?hl=sk

https://twitter.com/en/privacy


9. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?

Ako sme to aj v úvode tohto dokumentu uvideli, bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre našou prioritou. Z toho dôvodu sme pre ochranu Vašich osobných údajov prijali potrebné a primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú naše interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

10. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom

V prvom rade máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Môžu však nastať prípady, kedy Vaše osobné údaje (resp. ich časť), napriek Vašej žiadosti nebudeme môcť vymazať z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti. O tejto skutočnosti Vás budeme bezodkladne informovať.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ďalej nás môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • ak Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv alebo nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Po prípade na základe Vašej písomnej žiadosti prenesieme Vaše osobné údaje vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

11. Ako môžete tieto práva vykonávať?

Vaše žiadosti čakáme na:

Tel.: +421 915115831

E-mail: infosidlosk@gmail.com

12. Vybavenie žiadostí

 1. Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti.
 2. Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný.
 3. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.


13. Zásady používania cookies

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladajú internetové nastavenia. Webová stránka bez používania tejto technológie takmer neexistuje. Cookies sú zaslané a uložené vo Vašom počítači alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Slúžia na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia.

Na čo používame cookies?

Cookies sú nevyhnutnou súčasťou fungovania našej webovej stránky. Hlavným účelom našich cookies je zlepšiť Váš dojem z prehľadávania. Používajú sa napríklad na zapamätanie Vašich preferencií pri prehľadávaní. Informácie uložené v cookies našej stránky používame len my s výnimkou súborov, ktoré používajú a riadia externé entity na poskytovanie nami požadovaných služieb zameraných na zlepšenie našich služieb (napr. Google Analitics).

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá, preto cookies, ktoré používame sú bezpečné. Viaceré z nich sú určené práve na to, aby poskytovali potrebné a nevyhnutné zabezpečenie na ochranu Vašich osobných údajov.

Cookies používame aj na štatistické a analytické účely, na vyhodnotenie používania našej webovej stránky a umožňujú nám tak vylepšovať naše služby pre všetkých používateľov. Pomáhajú nám určiť, čo naši užívatelia preferujú a naopak, čo sa im nepáči. Na vyhodnocovanie štatistík môžeme o Vás zhromažďovať údaje o Vašom pripojení a počítači (napr. IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, operačný systém). Takéto údaje sa však nekombinujú s inými osobnými údajmi o Vašej osobe. Nepoužívame cookies na poskytovanie Vašich osobných údajov tretím stranám.

Aké cookies využívame?

Naša spoločnosť používa na svojich webových stránkach nasledovné typy súborov cookies:

a) nevyhnutné cookies - Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých je používateľ webovej stránky individuálne identifikovateľný, sú ale nevyhnutné pre základnú prevádzku našej webovej stránky. Bez týchto cookies nie je možné zabezpečovať riadnu prevádzku našej stránky. Pokiaľ nechcete, aby sa tieto cookies ukladali, zmeňte si nastavenia prehliadača.

b) funkčné cookies - Tieto súbory cookies umožňujú zapamätať si preferencie používateľa ako napríklad nastavenia zvolené pri predchádzajúcej návšteve stránky, užívateľské meno, obľúbené dokumenty atď. pre zlepšenie užívateľského komfortu.

c) štatistické cookies - Tieto súbory cookies nám pomáhajú porozumieť tomu, ako návštevníci interagujú s webovými stránkami anonymným zhromažďovaním a oznamovaním informácií, a tým zlepšovať naše stránky.

d) marketingové cookies - Tieto súbory cookies sa používajú za účelom poskytovania a zobrazovania reklamy na základe záujmov používateľov webových stránok alebo zhromažďovania osobných údajov od nich na budúce marketingové účely. Na základe aj týchto súborov je pre nás možné relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy.

e) analytické cookies - Tieto súbory cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti webovej stránky, identifikujú pôvod návštevy a tiež zisťujú a zbierajú informácie o tom, ako využíva návštevník túto webovú stránku a slúžia na zlepšovanie a zjednodušenie užívateľského rozhrania stránky.

Možnosť zmeny nastavenia cookies

Ak Vám aktuálne nastavenie cookies nevyhovuje, máte možnosť používanie cookies upraviť vo Vašom prehliadači alebo prostredníctvom na to určeného okienka, ktoré dostupné prostredníctvom odkazu, ktorý sa objaví pri návšteve našej stránky.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.4.2022

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.

Jelenleg Offline`

Telepulesinfo.hu kérelmezi az Ön beleegyezését az alábbiakban részletezett célokra:

Az Ön és eszközének személyes adatai (ún. süti adatok - például egyedi azonosítókat és az eszköz által küldött alapvető információkat) kezelünk az alábbiakban részletezett célokra. A megfelelő helyre kattintva hozzájárulhat ahhoz, hogy mi és a partnereink ilyen célú adatkezelést végezzünk. Másik lehetőségként a megfelelő helyre kattintva elutasíthatja a hozzájárulást, vagy a hozzájárulás megadása előtt részletesebb információkhoz juthat, és megváltoztathatja beállításait. A beállításai csak erre a weboldalra érvényesek. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak bizonyos kezeléséhez nem feltétlenül szükséges az Ön hozzájárulása, de jogában áll tiltakozni az ilyen jellegű adatkezelés ellen. Erre a webhelyre visszatérve vagy az adatvédelmi szabályzatunk segítségével bármikor megváltoztathatja a beállításait.

Technikai sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal működését. Anonymizált információkat tartalmaznak.

Analitikai sütik

Szolgáltatásaink javítására szolgál. Google Analytics anonym információkat gyűjt az Ön által látogatott oldalakon

Google Remarketing

Google Ads segítségével remarketing szolgáltatást nyújtunk, segítségével Ön célzott reklámokat láthat.